Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
ICNED: de rechtspersoon die werkzaamheden verricht voor “ opdrachtgever” .
Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die ICNED verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.

Artikel 2 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ICNED en opdrachtgever waarop ICNED deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk bij overeenkomst is afgeweken.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ICNED en opdrachtgever waarop ICNED deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk bij overeenkomst is afgeweken.
Eventuele algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de overeenkomst van dienstverlening.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van: het incasseren van vorderingen; debiteuren beheer; credit-management; advisering en bemiddeling. Dit alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 3 Incasso

Indien “ opdrachtgever” ICNED opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt “ opdrachtgever” ICNED in zijn/haar naam alle benodigde incasso handelingen te verrichten die naar het oordeel van ICNED noodzakelijk en/of nuttig zijn.
Deze machtiging houdt ondermeer in:
Het het aan de debiteur in rekening brengen van rente en kosten. zowel schriftelijk als telefonisch alsmede elektronisch benaderen van de debiteur.
het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling.
Er is sprake van betaling wanneer de debiteur de vordering aan ICNED dan wel rechtstreeks aan
“ opdrachtgever” heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door debiteur tegenover
“ opdrachtgever” op zich genomen en door “ opdrachtgever” geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van vorderingen.
Indien " de opdrachtgever" een incasso-opdracht intrekt, buiten ICNED om een betalingsregeling treft, met debiteur een schikking treft, dan wel van verdere incasso behandeling afziet of ICNED ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat, is ICNED gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering, kosten in rekening te brengen als ware de vordering volledig geïncasseerd.

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtgever

“ Opdrachtgever” dient ICNED onverwijld in kennis te stellen als hij in een lopende incasso zaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel iedere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweeg brengt.
“ Opdrachtgever” is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door ICNED aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.
Indien “ opdrachtgever” een aantal vorderingen ter incasso over wenst te dragen zal deze zich op verzoek van ICNED inspannen dit aantal aan te leveren op een voor computerverwerking geschikte wijze en wel conform de nadere instructies en richtlijnen ter zake te verstrekken door ICNED.
“ Opdrachtgever” zal alle ter incasso noodzakelijke bescheiden op verzoek van ICNED aan haar overdragen.
“ opdrachtgever” zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan ICNED met betrekking tot de overgedragen vordering geen incasso activiteiten meer ontplooien.
Indien en voor zover “ opdrachtgever” na tijdstip van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijden's de debiteur ontvangt, zal hij /zij deze onverwijld aan ICNED ter hand stellen respectievelijk doen toekomen.

Artikel 5 Tarieven

Alle door ICNED aangegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting.
ICNED is gerechtigd haar tarieven op ieder moment te wijzigen. Alsdan is “ opdrachtgever”gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief.
De opdrachtgever komt geen (tussentijds) recht tot beëindiging van de overeenkomst toe indien de wijziging van het tarief een gevolg is van (een) overheidsmaatregel (en).

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Indien ICNed aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
ICNED heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en is dus niet aansprakelijk voor een bepaald incasso resultaat.
De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van“ de opdrachtgever”. ICNed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ICNed is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Indien ICNed aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ICNed beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van ICNed is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
ICNed is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ICNed aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ICNed toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover “ opdrachtgever”aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. ICNed is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ICNed of zijn leidinggevende ondergeschikten.
In geval van overmacht is ICNED niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van ICNED onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
In het bijzonder geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transport moeilijkheden, brand, technische en/of computer storingen of andere ernstige storingen in het bedrijf van ICNED of dat van haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft ICNED, naar haar keuze, het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat ICNED in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.
ICNED voert haar werkzaamheden als goed lasthebber naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan ICNED ter incasso werden overgedragen. Evenmin kan ICNED aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschiedt met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor ICNED.

Artikel 7 Vrijwaring

“ Opdrachtgever” vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is
“ opdrachtgever” gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht “ opdrachtgever” in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van “ opdrachtgever”.

Artikel 8 Afrekening en Betaling

“ Opdrachtgever” heeft aanspraak op de door ICNed, ter zake van de overgedragen vordering, ontvangen aflossingen op hoofdsommen en renten, verminderd met de verschotten en de aan ICNed toekomende vergoedingen. Betalingen door de debiteuren verricht aan ICNed, dan wel aan “ opdrachtgever” strekken eerst ter dekking van de door of namens ICNed gemaakte kosten en/of verschotten en komen als zodanig direct toe aan ICNed.
Opdrachtgever betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving op het rekeningnummer dat op de factuur staat vermeld. Betaling vindt plaats in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim, wanneer hij niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt. “ Opdrachtgever” is dan de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 9 Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en leveringen van diensten en/of producten van/door ICNED is Nederlands recht van toepassing.

© 2008- Incasso Collectief Nederland